Victoria School MS

Předškolní program

Předškolní komplexní příprava dětí pro úspěšný vstup do první třídy probíhá 3x v týdnu. 
 
Každé dítě si vede své portfolio, ve kterém si zakládá své práce vzniklé při přípravě. Jsou zde domácí úkoly a také informace pro rodiče jak a co se učíme.
 
Učíme se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly.
 
Děti mají k dispozici pracovní sešity, pracovní listy k rozvoji grafomotorických dovedností, matematických schopností, zrakového a sluchového vnímání. Postupně se zdokonalují v oblasti řečových dovedností a rozumových schopností. Upevňují si tak soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.