Victoria School MS

Vize školky

Jsme školkou otevřenou, přátelskou vůči rodičům i okolní komunitě.

Naším cílem jsou spokojené děti a jejich rodiče, ale také spokojení učitelé, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a s láskou. Podporujeme zábavu, radost a současně trpělivě poskytujeme bezpečné a pečující prostředí, v němž se zaměřujeme na osvojení si anglického jazyka. Nabízíme kvalitní vzdělávací program v anglickém jazyce, nadstandardní aktivity a letní prázdninový program. Naši kvalifikovaní učitelé hovoří s dětmi během celého dne anglicky. Díky tomuto přístupu se brzy stává anglický jazyk pro naše děti přirozenou samozřejmostí. Aktivitami ve škole i mimo ni děti poznávají okolní svět. Malý počet dětí nám umožňuje zajistit individuální přístup s cílem rozvíjet potenciál, talent a nadání každého dítěte.

K všestrannému rozvoji jazykových a komunikačních schopností dětí pomáhá pravidelná přítomnost logopeda. V průběhu celého roku jsou děti vedeny formou her a zábavných soutěží k tomu, aby přirozeně a spontánně komunikovaly. Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Centrem nadání a Mensou ČR.

Naší vizí jsou spokojené motivované děti se schopností komunikovat v angličtině a chutí se vzdělávat .

V rámci výuky kombinujeme moderní vyučovací metody s funkčními prvky alternativních přístupů. Jsme komunitní školou v úzkém kontaktu s rodiči a s žáky v málopočetných třídách. Snažíme se dělat školu zábavnou, vedeme děti ke kritickému myšlení i týmové práci, učíme se také venku, ale sledujeme i moderní technologie. Všechny tyto a další principy, které ve škole aplikujeme, se nám osvědčily a rádi bychom v nich i nadále pokračovali.

Rodičům a jejich dětem chceme poskytovat komplexní služby od mateřské školy po školu základní. Rádi bychom opět otevřeli nultý ročník a až to situace dovolí, nabídli dětem širokou škálu zájmových kroužků.