Victoria School MS

Zápis do 1. třídy

Nové žáky přijímáme během celého školního roku dle volných kapacit jednotlivých tříd.

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ Victoria School se uskuteční 6. a 7. dubna 2021.

Registrace k zápisu

Termín zápisu si můžete registrovat zde. (proklik na tabulku s jednotlivými termíny a textem viz níže

Zápis do Victoria School na školní rok 2021/2022.

Vyberte si prosím vhodný termín pohovoru. K zápisu si připravte rodný list dítěte, Váš občanský průkaz, popřípadě zprávu z pedagogické poradny.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

+ tabulka s jednotlivými termíny 6. a 7. dubna (13:00 – 16:00 hod. každou půlhodinu dvě děti)

Kritéria pro přijetí

Ve školním roce 2021/2022 bude do 1. třídy přijato maximálně 18 žáků, a to na základě výsledků přijímacího řízení, v pořadí sestaveném podle získaných bodů dle následujících kritérií:

  1. Souznění s filosofií školy (0 – 10 bodů)
  2. Sourozenec již navštěvuje ZŠ Victoria School (10 bodů)
  3. Dítě z MŠ Victoria School (10 bodů)
  4. Včasné podání přihlášky (10 bodů)

Přijímací řízení se skládá z pohovoru s dítětem a zákonnými zástupci, testu školní zralosti a pohovoru v anglickém jazyce. Znalost AJ není podmínkou přijetí.

V případě rovnosti bodů při zápisu bude rozhodnuto o přijetí dítěte losem. Losování provede čtyřčlenná komise složená z členů: ředitel školy, popř. jeho statutární zástupce, člen školské rady zvolený za zřizovatele, člen školské rady zvolený za zákonné zástupce žáků a člen školské rady zvolený za pracovníky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. Případné losování proběhne v pondělí 19.4.2021 v 16 hodin v prostorách ZŠ Victoria School, Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 Klánovice. 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Victoria School bude dle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 472/2011 sděleno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 9.4.2021. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání bude následně k vyzvednutí v kanceláři školy.

Smlouva o studiu

Zákonní zástupci přijatého dítěte obdrží mailem Smlouvu o studiu v den zveřejnění výsledků a následně se dostaví do školy k jejímu podpisu. Do pěti dnů od podpisu smlouvy zaplatí zálohu ve výši 11 500 Kč (odpovídající částce jednoho měsíčního školného), o které bude následně splátka školného na první pololetí ponížena. Pokud tak ve stanoveném termínu neučiní, smlouva zaniká a volné místo bude nabídnuto zákonným zástupcům dítěte, které se při zápise umístilo na následující pozici v pořadí

Kontaktní osoba:

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zápisu do prvního ročníku kontaktujte Mgr. Matěje Žáka, ředitele školy na tel. č. +420 604 434 690.

Těšíme se na Vás!